دبستان غیر دولتی هوشمند پیشرفته ارمغان

  • مدرسه ای برای مردانی بزرگ با مسئولیت های بزرگتردر جامعه
  • مجله مدرسه

مصاحبه مجتمع فنی گیلان سبز با جناب آقای حداد زاده، مدیر و موسس دبستان غیر دولتی پسرانه ارمغان

۱. در ابتدا خودتان را برای مخاطبین صفحه هوشمندسازی مدارس معرفی فرمایید. بنام هستى بخش جهان پروردگار جان و خرد محمد هادی حدادزاده کوچصفهانى هستم

ادامه مطلب